| ENGLISH联系我们 KM系统使用说明
本站首页 > 行业中心 > PS6消费品 > 其他
名称:其他
描述:在消费品方面,和氏璧可以为您提供丰富的原材料,保证您产品的优质。
本分类下的产品信息列表:
 
 
商标名及牌号
中文名称
英文缩写
供应商
联系人
吉美瑞 H580  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H330  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H290  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H880  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H870  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H690  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H680  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H670  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H570  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
吉美瑞 H330  聚氨酯弹性体  TPU  美瑞 我要订购
共有21个产品